Dương vật ngứa

Dương vật ngứa và nổi nốt đỏ tròn là do bệnh gì?