chữa hẹp bao quy đầu ở trẻ

Chít hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ, nên làm thế nào?