cậu nhỏ

Những biểu hiện chứng tỏ “cậu bé” đang già đi